На Хмельниччині чоловік вчиняв домашнє насильство щодо своєї бабусі

25 лютого 2021 Кримінал
Share Button
Фото ілюстративне
Мо­ло­дий чо­ло­вік сис­те­ма­тич­но вчи­няв пси­хо­ло­гіч­не на­силь­ство сто­сов­но сво­єї ба­бу­сі, з якою меш­кав: не­цен­зурно об­ра­жав, шар­пав за одяг, пог­ро­жу­вав фі­зич­ною роз­пра­вою, ви­га­няв з до­му. За вчи­нен­ня до­машнього на­силь­ства суд три­чі при­тя­гу­вав його до ад­мі­ніс­тра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті.

Про це по­ві­до­ми­ли  у прес­служ­бі Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду.

Ярмолинецький районний суд визнав винним 27-річного обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126–1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство), та призначив йому остаточне покарання у виді 5 років обмеження волі, однак звільнив від його реального відбування на іспитовий строк 3 роки.

За умис­не сис­те­ма­тич­не вчи­нен­ня пси­хо­ло­гіч­но­го, фі­зич­но­го на­силь­ства що­до осо­би, з якою вин­ний пе­ре­бу­ває у сі­мей­них від­но­си­нах, що приз­ве­ло до по­гір­шення її жит­тя, крив­дник опи­нив­ся на ла­ві під­судних у ста­ту­сі об­ви­ну­ва­че­но­го в кри­мі­наль­но­му про­вад­женні.

Під час су­до­во­го роз­гля­ду спра­ви свід­ки під­твер­ди­ли, що онук час­то об­ра­жав літ­ню жін­ку, ви­ма­гав в неї гро­ші, ви­га­няв з ха­ти. Че­рез це во­на не раз зму­ше­на бу­ла но­чу­ва­ти у су­сі­дів, а то й на ву­ли­ці.

Об­ви­ну­ва­че­ний у до­машньому на­силь­стві виз­нав, що в нет­ве­ре­зо­му ста­ні кри­чав на ба­бу­сю і об­ра­жав її. По­тер­пі­ла жін­ка це та­кож під­твер­ди­ла, але про­си­ла не поз­бавля­ти во­лі ону­ка і су­во­ро його не ка­ра­ти. За­пев­ни­ла, що при­ми­ри­ла­ся з ним.

Оби­ра­ючи вид та мі­ру по­ка­ран­ня, суд вра­ху­вав, що об­ви­ну­ва­че­ний вчи­нив не­тяж­кий зло­чин, не­га­тив­но ха­рак­те­ри­зу­єть­ся за міс­цем про­жи­ван­ня, ра­ні­ше су­ди­мий. Об­ста­ви­ною, що пом’як­шує його по­ка­ран­ня, суд виз­нав щи­ре ка­ят­тя, а ті­єю, що об­тя­жує, — вчи­нен­ня зло­чи­ну що­до осо­би по­хи­ло­го ві­ку.

«Вра­хо­ву­ючи ви­ще­на­ве­де­не, суд при­хо­дить до вис­новку приз­на­чи­ти (об­ви­ну­ва­че­но­му) по­ка­ран­ня в ме­жах сан­кції ст. 126–1 КК Ук­ра­їни у ви­ді об­ме­жен­ня во­лі на мак­си­маль­ний строк. (…) Ра­зом з тим, вра­хо­ву­ючи об­ста­ви­ну, яка пом’як­шує його по­ка­ран­ня, дум­ку по­тер­пі­лої, вра­хо­ву­ючи ма­те­рі­али до­су­до­вої до­по­ві­ді, суд вва­жає за до­ціль­не звіль­ни­ти (його) від від­бу­ван­ня по­ка­ран­ня з вип­ро­бу­ван­ням на під­ста­ві ст. 75 КК Ук­ра­їни, при цьому виз­на­чив­ши іс­пи­то­вий строк в мак­си­маль­но­му роз­мі­рі», — ідеть­ся у ви­ро­ку су­ду.

Ви­рок ще не наб­рав за­кон­ної си­ли і мо­же бу­ти ос­карже­ний до Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду.

Підписуйтеся на сторінку "Діло" у Фейсбук

Коментарі