Жінка «розібралася» з трьома чоловіками: одного з них підстрелила

11 липня 2020 Життя, Кримінал
Share Button
Ілюстративне фото
То­рік уве­че­рі 28 трав­ня у Ста­ро­кос­тянти­но­ві мо­ло­да жін­ка з 5-річ­ною ди­ти­ною по­вер­та­ла­ся до­до­му, як не­по­да­лік від сво­го бу­дин­ку по­ба­чи­ла трьох чо­ло­ві­ків, що роз­мовля­ли між со­бою. Їй це не спо­до­ба­ло­ся, то­му не­цен­зурно об­ла­яла їх і ска­за­ла уті­ка­ти, приг­ро­зив­ши роз­пра­вою.

Те, що чо­ло­ві­ки про­іг­но­ру­ва­ли її ви­мо­гу, об­ви­ну­ва­че­ну ро­зіз­ли­ло: во­на піш­ла до­до­му і по­вер­ну­ла­ся уже зі збро­єю — пру­жин­но-пор­шне­вою пнев­ма­тич­ною гвин­тівкою із вмон­то­ва­ним оп­тичним при­ці­лом — і спря­му­ва­ла її на од­но­го з чо­ло­ві­ків. Той, ре­аль­но сприй­няв­ши пог­ро­зу вбивс­твом, сів бу­ло на ве­ло­си­пед, щоб уті­ка­ти, як жін­ка вис­тре­ли­ла. Ку­ля 4,5 мм влу­чи­ла йому у го­міл­ку.
Про це й­деться на сай­ті Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду.

Згід­но з вис­новком су­до­во-ме­дич­но­го ек­спер­та, от­ри­ма­не по­ра­нен­ня від­но­сить­ся до ка­те­го­рії лег­ких ті­лес­них уш­коджень, що спри­чи­ни­ли ко­рот­ко­час­ний роз­лад здо­ров’я.

Про це ідеть­ся у ви­ро­ку Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­го район­но­го су­ду, яким об­ви­ну­ва­че­ну виз­на­но вин­ною у обох ін­кри­мі­но­ва­них зло­чи­нах: в умис­но­му за­по­ді­ян­ні лег­ких ті­лес­них уш­коджень, що спри­чи­ни­ли ко­рот­ко­час­ний роз­лад здо­ров’я (час­ти­на 2 стат­ті 125 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни) і у пог­ро­зі вбивс­твом, як­що бу­ли ре­аль­ні під­ста­ви по­бо­юва­ти­ся здій­снен­ня ці­єї пог­ро­зи (час­ти­на 1 стат­ті 129 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни).

Суд ош­тра­фу­вав її на 1700 гри­вень — за лег­кі ті­лес­ні уш­коджен­ня, а від по­ка­ран­ня за пог­ро­зу вбивс­твом звіль­нив, бо сан­кція стат­ті пе­ред­ба­чає по­ка­ран­ня у ви­ді ареш­ту на строк до шес­ти мі­ся­ців або об­ме­жен­ням во­лі на строк до двох ро­ків. Ра­зом із тим арешт і об­ме­жен­ня во­лі не зас­то­со­ву­єть­ся, зок­ре­ма, до жі­нок що ма­ють ді­тей ві­ком, від­по­від­но, до 7 і 14 ро­ків.

Крім цього, суд стяг­нув з об­ви­ну­ва­че­ної 656 гри­вень май­но­вої шко­ди і 5 ти­сяч гри­вень ­­— ма­те­рі­аль­ної.

Ра­зом із за­хис­ни­ком во­на ос­каржи­ла ви­рок до Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду: обоє про­си­ли його ска­су­ва­ти, а спра­ву зак­ри­ти, бо вва­жа­ють, що міс­це­вий суд неп­ра­виль­но зас­то­су­вав кри­мі­наль­ний за­кон, мов­ляв, то бу­ла не пог­ро­за вбивс­твом, а са­мо­за­хист.

Та, на думку колегії суддів апеляційного суду, суд першої інстанції «створив необхідні умови для здійснення сторонами наданих їм прав та свобод у наданні доказів, їх дослідженні, доведеності та переконливості перед судом, в межах пред`явленого обвинувачення безпосередньо дослідив докази у справі та перевірив обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи».

Серед іншого, суд звертає увагу: доводи сторони захисту про те, що обвинувачена тримала рушницю стволом до землі і не направляла її в бік потерпілого, не спростовує кваліфікацію її дій за ч.1 ст.129 КК України, адже об`єктивна сторона цього кримінального правопорушення виявляється у залякуванні потерпілого будь-яким способом, в тому числі, усно чи шляхом демонстрації зброї, що, власне, і відбулося.

«Більше того, злочин, передбачений ч.1 ст.129 КК України, вважається закінченим з моменту сприйняття погрози потерпілим, що мало місце у даному кримінальному провадженні, ще до самого пострілу і отриманого потерпілим легкого тілесного ушкодження», – додає суд.

Також суддівська колегія зауважує, що безпідставним є твердження апелянтів про стан уявної оборони, в якому нібито діяла обвинувачена, оскільки в діях потерпілого не було загрози для життя жінки.

«Зазначене у вироку формулювання обвинувачення, визнане судом доведеним, на переконання колегії суддів, відповідає диспозиції норм кримінального закону, якою встановлено кримінальну відповідальність за вчинені обвинуваченою дії, які правильно кваліфіковано судом за ч.2 ст.125 та ч.1ст.129 КК України», – констатує апеляційний суд, залишивши вирок суду першої інстанції без змін.

Підписуйтеся на сторінку "Діло" у Фейсбук

Коментарі